Propozice Hradešínská 12hodinovka

Propozice závodu  Hradešínská 12 hodinovka

Datum závodu: 20.8.2022

Trasy: Závodní okruh je veden v lesích okolí Hradešína. Délka jednoho kola je 14 km, převýšení 140 m.

Start/cíl/zázemí: Sportovní areál v Hradešíně.

Prezentace: 19.8. od 18:00 do 22:00, v den závodu 6:00 – 6:30 v prostoru cíle/zázemí

Doba trvání závodu:

Start závodu bude v sobotu 20.8.2022 v 7:00, konec v 19:00, nejpozději však v 20:00. To znamená, že do výsledku závodníka může být jako poslední započteno kolo, které začalo před uplynutím 12 h od startu (19:00) a skončilo před uplynutím 13 h od startu (20:00).

Kategorie:

Jednotlivci

muži A1 = 19-29 let, muži B1 = 30-39 let, muži C1 = 40-49 let, muži D1= 50 a více let ženy Z1 = 19-34 let ženy H1 = 35 a více let

Věková kategorie je dána věkem závodníka v den závodu.

Dvojice

muži 2-team

ženy 2-team

mix 2-team

Čtveřice:

muži 4-team

ženy 4-team

mix 4-team

Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících.

Mix

Mix znamená alespoň jedna žena v týmu. Ženy v týmu musí ujet alespoň 3 kola.

Přihlašování na závod

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Přihlášku k závodu najdete na tomto Odkazu. Následně Vám bude potvrzeno přihlášení k závodu včetně údajů k platbě.

Přihláška je platná pouze při zaplacení startovného do 5 dnů od registrace, jinak je přihlášeni neplatné!!!

Startovné:

Platba startovného bezhotovostně do 15.6. 2022

4-tým, 2-tým, jednotlivci – 700 Kč (28 Eur)/osobu

Platba startovného bezhotovostně do 15.8 2022

4-tým, 2-tým, jednotlivci – 800 Kč (32 Eur)/osobu

On line registrace končí 15.8.2022 ve 24:00, po tomto datu již bude možná pouze registrace a platba na místě za 900,- Kč (36 Eur)/osobu pro 4-tým, 2-tým i jednotlivce.

Úhrada startovného

Na účet 670100-2204301963/6210, variabilní symbol platby dostanete při přihlášení.

Startovné zahrnuje

Startovní číslo se jménem, prostor na pitstop, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 1x teplé jídlo, 2x nápoj) zdravotní pomoc, ruční měření času, mytí kol. Každý závodník obdrží drobný upomínkový předmět. V případě neúčasti závodníka se startovné nevrací.

Pravidla závodu:

Trasa

Trať bude označená šipkami a páskou. Závodníci musí jezdit výhradně po označené trati. V případě, že kolo nedokončí a vrátí se z opačného směru je toto povinen nahlásit časomíře. Střídání štafet bude probíhat pouze ve vymezeném prostoru startu a cíle.

Start

Slavnostní start závodu je hromadný v soboru 20.8.2022 v 7:00 a to během ke kolům, následně vjezd do prvního měřeného kola je letmý.

Střídání závodníků

Střídání závodníků v týmu může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému. Střídání je stvrzeno předáním reflexní pásky. Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni. Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny ostatní závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci jednotlivce, případně celého týmu.

Měření času

Závod bude měřen ručně. O vítězi rozhodne počet ujetých kol, přičemž při rovnosti ujetých kol rozhoduje lepší absolutní čas závodníka.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení na podiu bude do 1 hodiny od dojezdu posledního závodníka. Odměněni budou všichni, kteří dojedou na prvním, druhém i třetím místě, a to ve všech stanovených kategoriích. Drobnou pozornost dostanou i závodníci na čtvrtých místech.

Povinné vybavení

Závod je určen pro horská kola, treková kola nejsou zakázána. Po celou dobu závodu bude závodník používat ochrannou cyklistickou přilbu.

Během závodu je dovoleno podávání občerstvení v pitstopu nebo na občerstvovací stanici. Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Po dokončení měřeného kola je možné odpočívat před započetím dalšího kola.

Podmínky klasifikace

Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 1 kolo. Tuto povinnost má i každý člen týmu.

Výjimka z pravidla ujetí 1 kola pro člena týmu Čtveřice platí v případě zranění závodníka (člena štafety).

Odstoupení od závodu

Závodník (tým) může kdykoli odstoupit ze závodu. Když se tak stane, musí o tom neprodleně informovat časomíru nebo organizátory závodu. Splní-li podmínky klasifikace, má závodník zajištěn oficiální výsledek.

Technické potíže na trati

Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže v průběhu měřeného kola, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu) a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude.

Podmínky účasti

V rámci podpisu přihlášky se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů.

V případě zranění při pádu z kola informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

Zájemcům o účast doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.

Ředitel:

Jiří Pinďák tel: +420724804795, e-mail: jpindak001@seznam.cz