17 října, 2019

Propozice závodu

Datum závodu: 1.5.2020

Trasy:

80 km 2 okruhy (převýšení 1 820 m)
40 km 1 okruh (převýšení 910 m)

O 20 km (převýšení 560 m)

Start: slavnostní Stříbrná Skalice náměstí (N 49°53.85978′, E 14°50.76973′), ostrý po vjezdu do terénu. Všichni závodníci se musí během jízdy mezi slavnostním a ostrým startem držet za zaváděcím vozem, předjíždění zaváděcího vozu se trestá okamžitou diskvalifikací!

Trasa A delší – start 11:00 hod
Trasa B kratší – start 11:20 hod

Trasa O (Open jízda) – start 11:30

dětské závody – start 12:00 hod

Cíl: N 49°53.81888′, E 14°51.51083′

Zázemí: Stříbrná Skalice Obecní úřad (N 49°53.84222′, E 14°51.00680′)

Prezentace: v den závodu 8:00 – 10:00 hod v prostoru zázemí

Parkování: není pořadateli organizováno, ale je povoleno na všech místech v obci, kde neplatí zákaz stání nebo zastavení nebo není jinak parkování zakázáno

Občerstvení: krátká trať B 2x, dlouhá trať A 4x + v cíli 

Kategorie:

Trasa A (80 km)

muži A1 – 19 – 29 let
muži B1 – 30 – 39 let
muži C1 – 40 – 49 let
muži D1 – 50 a více let
ženy Z1 – 19 – 34 let
ženy H1 – 35 a více let

Trasa B (40 km)

juniorky 15 – 18 let
junioři 15 – 18 let
muži A2 – 19 – 29 let
muži B2 – 30 – 39 let
muži C2 – 40 – 49 let
muži D2 – 50 a 59 let
muži E2 – 60 a více let
ženy Z2 – 19 – 34 let
ženy H2 – 35 a více let
tandemy

3členná družstva

 DLOUHÁ trasa
DM1muži do 29 let
DM2muži 30 až 39 let
DM3muži 40 až 49 let
DM4muži 50 až 59 let
DM5muži 60 a více let
DZ1ženy do 29 let
DZ2ženy 30 až 39 let
DZ3ženy 40 a více let
KRÁTKÁ trasa
DM1muži do 18 let
DM2muži 19 až 29 let
DM3muži 30 až 39 let
DM4muži 40 až 49 let
DM5muži 50 až 59 let
DM6muži 60 a více let
DZ1ženy do 18 let
DZ2ženy 19 až 29 let
DZ3ženy 30 až 39 let
DZ4ženy 40 a více let

Závod družstev: Soutěží 3členná družstva, složená ze závodníků přihlášených na KRÁTKOU trať. Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem časů všech členů družstev.

Závodníci jedou závod individuálně, není potřeba udržovat družstvo vcelku nebo na dohled.

Přihlášení družstva probíhá na místě, družstvo prezentuje určený kapitán.

Důležité: Pokud chcete být hodnoceni v rámci UAC, musíte vyplnit startovní číslo, které vám bylo tento rok přiděleno, přihlásit se do odpovídající kategorie a vybrat správnou trasu (UAC Junioři do 18 let – krátká trasa 40 km, UAC Ženy – Krátká trasa 40 km, UAC Muži – dlouhá trasa 80 km)

Dětské závody

děti do 6 let
děti 7 – 9 let 
mladší žáci M1 (10 – 12 let)
mladší žákyně Z1 (10 – 12 let)
starší žáci M2 (13 – 14 let)
starší žákyně Z2 (13 – 14 let)

Vyhlášení výsledků: do 1 hodiny od dojezdu posledního závodníka

Mytí kola zajištěno v prostoru zázemí závodu, po závodě Vás čeká bohatá tombola.

Startovné:

Trasa A a B.

400,- Kč (16 Eur) od 1.12.2019 do 28.2.2020 (rozhodující je datum doručení platby pořadateli).

500,- Kč (20 Eur) od 1.3.2020 do 29.4.2020 (rozhodující je datum doručení platby pořadateli).

600,- Kč (24 Eur) – na místě.

+100, -Kč za družstvo, platí se při prezentaci družstva na místě.

Open jízda.

300,- Kč (12 Eur) od 1.12.2019 do 29.4.2020 (rozhodující je datum doručení platby pořadateli).

400,- Kč (16 Eur) – na místě.

On line registrace končí 29.4.2020, po tomto datu již bude možná pouze registrace a platba na místě. Předem přihlášení obdrží malý dárek, přihlášky a platby učiněné na místě jsou již bez nároku na dárek!

Děti do 6 let zdarma (přihlášky on-line) 
Děti od 6 let – 50 Kč (přihlášky on-line)

Přihláška je platná pouze při zaplacení startovného do 5 dnů od registrace, jinak je přihlášeni neplatné!!!!

Úhrada startovného:

Na účet 2400429753/2010 (platby ze SR 2400429753/8330), variabilní symbol platby vygeneruje přihlašovací systém a zároveň odešle potvrzovací e-mail s údaji pro platbu.

Další informace:

 • Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu.
 • Závod se koná za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
 • Závodník musí mít po celou dobu cyklistické části na hlavě cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.
 • Závodník bude dodržovat pokyny pořadatelů.
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, které předloží na registraci.
 • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř. Akce se koná na území, které spravuje Česká zemědělská univerzita v Praze, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu.
 • Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli.
 • Veškeré fotky i video záběry pořízené pořadatelem během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 • Závod se koná za každého počasí (neplatí pro kalamitní stav, povodně apod.).
 • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem, údaje budou použity na startovce a ve výsledcích.
 • Nejsou povolená doprovodná vozidla a je zakázán vjezd na lesní pozemky.
 • Je zakázáno rozdělávání ohňů. Je nutné dodržovat požární předpisy.
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat a znečišťovat přírodu (například odhazování obalů v lese).
 • Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat a závodník či divák nese zodpovědnost za své činy v plné míře.
 • Závodník se účastní akce na vlastní nebezpečí – je nutné dbát ohled na případná rizika na trati – nebezpečné sjezdy, změna počasí během závodu apod.
 • Závodíme v duchu fair play.

Ředitel:

Mgr Jaroslav Kořistka, tel: +420736612789, e-mail: kt.tryskomys@centrum.cz

Další info:www.cukrousuvmazec.cz, e-mail: kt.tryskomys@centrum.cz , tel: 736612789 (Jaroslav Kořistka) nebo 739325788 (Vít Vacenovský)